Generalforsamling d 05.03.2022 kl 10.00 Center Allé 6 4683 Rønnede

 

   Dagsorden

1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

2.Bestyrelsens beretning om foreningens

   virksomhed i det forløbne år

3.Det reviderede regnskab forelægges til

   godkendelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Fastsættelse af kontingent

6.Fremlæggelse af fremtidig handlingsplan og   

   budget

7.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

   iht. § 5.

    Richard Andersen er på valg (genopstiller)           Josephine Henriksen er på valg (genopstiller       ikke) Hans-Erik Jensen er på valg(genopstiller)

8.Valg af revisor og revisorsuppleant iht. § 5.

9. Fremlæggelse af regnskab for Sjællandske     

    Fåreavleres Fond

10.Eventuelt 

 

 Tilbud fra Sjællandske Fåreavlere.


Medicinhåndterings kursus efter nytår ved Inga Stamphøj, Sjællandske Fåreavlere støtter for at sikre at kurset kan gennemføres.


Der kommer flere arrangementer bl.a. gennemgang af program til udregning af foderplaner til fårene.
Deltagerne får programmet, der er lavet i Excel, og forklaring på energi, protein og mineraler m.m.